top of page

Õppevara on valminud Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku õppetaseme õpilastele, kuid õppevara on võimalik kasutada ka lasteaia vanemas astmes ja lisamaterjalina algklassides.

Õppevara teemad on:

 • Kodu- ja metsloomad

 • Sooja- ja külmamaaloomad

 • Lemmikloomad

Kogumiku töölehed ning sellele eelnev ning järgnev töö aitavad lapsel omandada ja kinnistada järgmisi Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku õppetaseme ainekavas esitatud taotletavaid õpitulemusi:

Õpilane

 • tunneb õpitud mets- ja koduloomi,

 • teab kodu-ja metsloomade häälitsusi ja liikumisviise,

 • teab loomade erinevaid elupaiku, oskab nimetada looma vastavalt elupaigale,

 • teab loomade abistamise vajalikkust talvel,

 • tutvub elu ja tööga talus ja farmis; kodutute loomade varjupaigas,

 • tunneb teistes loodusvööndites elavaid loomi,

 • oskab kirjeldada imetajate välisehitust, tunneb imetajate levinumaid liike.

Toredat õpetamist ja õppimist!

Marju Türnpu

Kaja Plado

 • Materjal on koostatud ESF tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Uus_autoriõigus.png
Digioppevaravara_logo.png
innove_logo.png
el_sotsiaalfond_horisontaalne.png

ISBN 978-9949-575-83-1 (html)

bottom of page