Õppevara on valminud Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku õppetaseme õpilastele, kuid õppevara on võimalik kasutada ka lasteaia vanemas astmes ja lisamaterjalina algklassides.

Õppevara teemad on:

  • Kodu- ja metsloomad

  • Sooja- ja külmamaaloomad

  • Lemmikloomad

Kogumiku töölehed ning sellele eelnev ning järgnev töö aitavad lapsel omandada ja kinnistada järgmisi Põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava toimetuleku õppetaseme ainekavas esitatud taotletavaid õpitulemusi:

Õpilane

  • tunneb õpitud mets- ja koduloomi,

  • teab kodu-ja metsloomade häälitsusi ja liikumisviise,

  • teab loomade erinevaid elupaiku, oskab nimetada looma vastavalt elupaigale,

  • teab loomade abistamise vajalikkust talvel,

  • tutvub elu ja tööga talus ja farmis; kodutute loomade varjupaigas,

  • tunneb teistes loodusvööndites elavaid loomi,

  • oskab kirjeldada imetajate välisehitust, tunneb imetajate levinumaid liike.

Toredat õpetamist ja õppimist!

Digioppevaravara_logo.png
Uus_autoriõigus.png
innove_logo.png

Marju Türnpu

Kaja Plado

el_sotsiaalfond_horisontaalne.png

ISBN 978-9949-575-83-1 (html)